Polityka prywatności i plików cookies

 

Klauzula informacyjna

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „MARS” Lucjan Przybyła w Łubnicach jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO, informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „MARS” Lucjan Przybyła w Łubnicach (dalej PPM MARS).

2. PPM MARS przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy, do ubezpieczenia należności lub oceny finansowej w firmach ubezpieczeniowych lub biurach informacji gospodarczej, w rejestrach dłużników, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne w postaci wyników sprzedaży oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych własnych usług oraz do dostarczania Państwu ofert handlowych.

3. PPM MARS przetwarza Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas jej wykonywania, a także przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
Do celów marketingu własnych usług, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres 10 lat liczonych od dnia realizacji dla Państwa ostatniego zamówienia albo od dnia doręczenia Państwu ostatniej oferty handlowej.

4. PPM MARS przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy, a także inne dane niezbędne do wykonania usługi.

5. Przetwarzanie przez Administratora wskazanych wyżej w pkt.4) kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Administrator mógł w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

6. Przetwarzanie wskazanych wyżej w pkt.4) danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

7. Przetwarzanie wskazanych wyżej w pkt.4) kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie tych danych jest też niezbędne do wykonania umowy
z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, np. do wysyłki próbek towarów czy katalogów handlowych, wysyłanie ofert handlowych i zdjęć produktów. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z dokonaniem rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

8. Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą
(tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także
z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności
z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej oraz Rejestru Regon, Biur Informacji Gospodarczych, firm ubezpieczeniowo – finansowych.

9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Administratora są: pracownicy, współpracownicy Administratora, firmy informatyczne, firmy świadczące usługi z zakresu dostarczania, serwisowania oprogramowania oraz sprzętu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Informacji Gospodarczych, firmy ubezpieczeniowo – finansowe, firmy windykacyjne i prawnicze, organy nadzorujące przestrzeganie prawa i inne organy administracji publicznej, jeżeli podanie Państwa danych osobowych jest konieczne w związku z wymogami obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.
Wszystkie te osoby i podmioty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
a także zobowiązały się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

10. PPM MARS nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do odbiorców
w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku takiej potrzeby PPM MARS będzie Państwa o tym informować.

11. Administrator przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m in. licencjonowane ooprogramowania antywirusowe, zastosowanie haseł dostepu do systemów informatycznych firmy. PPM MARS przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

12. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod następującym adresem e-mail: emars@pro.onet.pl

13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Administratora danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Administratora. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: emars@pro.onet.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „MARS” Lucjan Przybyła w Łubnicach moich danych osobowych w celu (wymienić cel np. dostarczania ofert handlowych, działań marketingowych itp. )”

15. PPM MARS informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i niemożliwością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

18. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.